cup_of_love

16 tekstów – auto­rem jest cup_of_lo­ve.

To zas­ka­kujące jak często przeszłość uniemożli­wia nam działanie w te­raźniej­szości, niszcząc tym sa­mym nadzieję na szczęście w przyszłości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 sierpnia 2012, 18:36

Naj­bar­dziej boję się te­go, że pew­ne­go dnia los roz­dzieli nas równie nies­podziewa­nie, co połączył. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 sierpnia 2012, 15:04

Ja­ki sens ma cze­kanie, gdy nikt nie nadchodzi? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 września 2011, 20:09

Zbyt często spoglądając wstecz tra­cimy ma­gię upływających chwili. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 sierpnia 2011, 12:31

W niektórych sy­tuac­jach mil­cze­nie jest je­dyną odpowiedzią. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 16 sierpnia 2011, 19:31

Naj­ciekaw­szym przy­pad­kiem miłości jest miłość wa­kacyj­na. Jest słod­ka, przyp­ra­wiona od­ro­biną piep­rzu i na­miętności, jed­nak poz­ba­wiona jest choćby naj­mniej­szej szczyp­ty praw­dzi­wego uczucia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 sierpnia 2011, 23:26

Praw­dzi­wie sa­mot­ni czu­jemy się, budząc się z koszmar­ne­go snu, w środ­ku no­cy, mogąc przy­tulić się je­dynie do poduszki. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 sierpnia 2011, 10:57

Dlacze­go miałabym być nie­szczęśli­wa? Mam wszys­tko cze­go mogłabym chcieć. Ach, po­za jed­nym drob­nym szczegółem. Nig­dy nie będę miała Ciebie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 czerwca 2011, 17:45

Cier­pienie to spe­cyficzna od­miana szczęścia wzbo­gaco­na o nau­czkę, kil­ka łez, szczyptę smut­ku oraz dop­ra­wiona do sma­ku roz­dzierającym od środ­ka bólem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 grudnia 2010, 20:46

Za­kocha­nych odróżnia od in­nych ludzi ten spe­cyficzny wy­raz twarzy i spoj­rze­nie oczu, pełne bez­gra­nicznej wiary i nadziei, a za­razem tęskno­ty za ukochaną osobą. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 3 grudnia 2010, 20:04

cup_of_love

Żyję, wypełniając szarobure dni słowami i muzyką. Nie czekam na księcia w lśniącej zbroi, jestem raczej księżniczką która woli wziąć sprawy w swoje ręce. : ) "Nigdy nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cup_of_love

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność